logo

Nowe zasady szkoleń UAVO VLOS

31.01.2019 roku weszły w życie zmiany w załączniku 6 i 6a do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2018, zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących użytkowania tych statków. Jednocześnie opublikowany został nowy program szkolenia VLOS.

Istotne zmiany w sprawie dronów

Co przyniosły wspomniane zmiany?

 1. Będzie trochę taniej i trochę prościej:

 • w przypadku szkolenia UAVO VLOS do 5 kg zniesiono obowiązek posiadania orzeczenia lotniczo–lekarskiego (badań lekarskich, które można było zrobić w wybranych ośrodkach i za które płaciliśmy przynajmniej 246 zł) co pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze. Po wejściu w życie nowych przepisów wystarczy oświadczenie, że nasz stan zdrowia pozwala na loty bezzałogowym statkiem powietrznym,
 • szkolenie UAVO VLOS do 5 kg, jak dotychczas kończy się egzaminem wewnętrznym, z tą różnicą, że potwierdzone przez instruktora, uprawnionego do tej czynność i zaliczenie przynajmniej75% wiedzy, zastąpiło egzamin państwowy i jest podstawą do wydania świadectwa kwalifikacji – opłata za wydanie ŚK to 45 zł, a do stycznia 314 zł, więc jest sporo taniej,
 • do wejścia w życie omawianych zmian szkolić mogły się osoby pełnoletnie – obecnie zniesiono ograniczenie wiekowe i szkolenie VLOS do 5 kg mogą odbyć osoby małoletnie pod warunkiem, że na ich szkolenie zgodę wyrażą rodzice lub opiekunowie prawni, którzy ponoszą odpowiedzialność za szkody spowodowane przez „małolata” latającego dronem. Oczywiście muszą zdać egzamin teoretyczny i praktyczny jak wszyscy,
 • w przypadku szkolenia UAVO VLOS modelem o wadze powyżej 5 kg wymaga się jak wcześniej badań lotniczo – lekarskich i egzaminu państwowego przed egzaminatorem Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej. Jest też niedostępny dla osób nieletnich.

2. Pewne rzeczy poprawili – nie ma już wątpliwości:

 • w poprzednim rozporządzeniu operator drona miał zachować „ bezpieczną odległość poziomą” po zmianach zniknęło słowo „poziomą” czyli ma zachować „odległość bezpieczną” – co to dla nas oznacza? A no to, że my decydujemy, co jest bezpieczną odległością, biorąc pod uwagę wszystkie czynniki zewnętrzne,
 • ograniczono katalog obiektów nad, którymi nie wolno latać (rurociągi paliwowe, linie energetyczne, linie telekomunikacyjne, zapory wodne, śluzy oraz inne urządzenia znajdujące się na otwartym terenie, których zniszczenie może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, środowiska albo spowodować poważne straty materialne), zakaz zastępując obowiązkiem zachowania „szczególnej ostrożności”,
 • że wyznaczonych obserwatorów może być wielu, ponieważ „operator lub przynajmniej jeden obserwator utrzymuje kontakt wzrokowy nieuzbrojonym okiem z BSP w celu określenia jego położenia względem operatora…” ,
 • dopuszczono utratę „kontaktu wzrokowego z BSP w momencie dokonywania przez operatora kontroli parametrów lotu…”,
 • doprecyzowano, że lot bez występowania o zgodę w trefie R, możemy wykonać jeśli znajdujemy się poza granicą parku narodowego.

3. Loty FPV (First Person View) bez obserwatora ale:

 • do wysokości nie większej niż 50m AGL,
 • w odległości poziomej nie większej niż 200 m od operatora,
 • w odległości poziomej nie mniejszej niż 100 m od zabudowy miejscowości, miast, osiedli lub od zgromadzeń osób na wolnym powietrzu.

I w przypadku lotów FPV ograniczenia dotyczą osób bez uprawnień i osób posiadających świadectwo kwalifikacji UAVO.